Onze aandachtspunten bij de begroting 2021 van gemeente Molenlanden

Onze fractievoorzitter startte met complimenten voor de ambtenaren, het college en wethouder Bram Visser. Wij vonden de begroting namelijk een uitgebreid en onderbouwd document. Daarna lichtte Bert Snoek toe welke aandachtspunten wij bij deze begroting hebben. Deze worden hieronder kort beschreven. Indien u benieuwd bent naar de letterlijke tekst van de bijdrage kunt u deze in de bijlage vinden. Ook zullen wij in dit artikel toelichten welke acties wij na deze bijdrage in de commissievergadering over de begroting ondernomen hebben.


Aandachtspunten:

  • Tegemoetkoming voor woonlastenstijging: de stijging van 4.7% van de woonlasten vonden wij wel erg fors. We kondigden aan dat wij samen met de andere coalitiepartijen zouden komen met een amendement om de voorgestelde compensatie van €20,- te verhogen.
  • Criminaliteit/ondermijning: wij misten concreetheid wat betreft de maatregelen die genomen worden om dit te onderdrukken en te voorkomen. Wij gaven aan dat wij een motie overwogen om hier als de raad in gesprek te gaan, omdat wij willen dat er daadwerkelijk stappen in dit dossier gezet worden.
  • Bereikbaarheid van de gemeente: de score is nu een 5,2. Wij vinden dat dit in 2021 een dikke voldoende moet worden. Wethouder Visser deelde onze zorg en gaf aan dat hij binnen enkele jaren inzet op het cijfer 8.
  • Lokale Inclusie Agenda: in dit document moet de gemeente een plan opstellen voor hoe zij ervoor gaan zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. In de begroting wordt dit document niet genoemd. Wij vinden het belangrijk dat onze gemeente zo snel mogelijk ook een Lokale Inclusie Agenda opstelt.
  • Duurzaamheid: wij kondigden aan met een motie voor een Duurzaamheidsprijs in Molenlanden te komen. Deze prijs is bedoeld om voorlopers in de schijnwerpers te zetten, zodat zij anderen kunnen inspireren.


Motie Jaarlijkse Duurzaamheidsprijs Molenlanden

Aangezien wij het belangrijk vinden om duurzaamheid te stimuleren, schreven wij een motie om het College op te roepen om een jaarlijkse Duurzaamheidsprijs in te stellen. De prijs is bedoeld om voorlopers in de schijnwerpers te zetten, omdat zij anderen kunnen inspireren. Inwoners kunnen inwoners, verenigingen, stichtingen, scholen of dorpsoverleggen nomineren en hier later ook op stemmen. Het totaalbedrag van €1000,- geeft de mogelijkheid om het bedrag op te splitsen in meerdere prijzen.

Alle andere partijen in de raad besloten de motie mee in te dienen. Hierdoor werd de motie unaniem aangenomen. Meer informatie over deze motie is te lezen in het bericht Motie Jaarlijkse Duurzaamheidsprijs Molenlanden.


Ingediende amendementen

  1. Wat betreft de tegemoetkoming van de woonlastenstijging dienden wij met alle andere partijen een amendement in om het bedrag te verhogen van €20,- naar €50,-. Hierdoor werd het amendement aangenomen en krijgen alle huishoudens dit bedrag als tegemoetkoming.
  2. Aangaande criminaliteit en ondermijning dienen wij een amendement in dat uiterlijk op 15 november 2021 een geactualiseerd Veiligheidsplan vastgesteld moet worden een daaraan voorafgaand een beeldvormende avond georganiseerd wordt. Dankzij de steun van het CDA, Doe Mee en de SGP werd het amendement aangenomen.
  3. Betreffende de Lokale Inclusie Agenda dienen wij een amendement in dat uiterlijk op 15 oktober 2021 een Lokale Inclusie Agenda voor Molenlanden vastgesteld wordt. Het amendement werd aangenomen met steun van het CDA, Doe Mee en de SGP.


Euro voor beter rapportcijfer

Wat betreft de bereikbaarheid van de gemeente dienen wij geen motie in, omdat wethouder Bram Visser reeds met een verbeterplan gestart is. Wel gaf onze fractievoorzitter aan dat hij een voldoende verwachtte in 2021. Hij gaf aan dat, indien er een betere score behaald wordt in 2021, wethouder Bram Visser net als vroeger bij een rapport kan langskomen voor een euro.


Conclusie

Wij zijn verheugd dat dankzij onze amendementen er nu een datum is waarop er uiterlijk een geactualiseerd Veiligheidsplan en een Lokale Inclusie Agenda vastgesteld zullen worden. Veiligheid en inclusie (ook met een beperking mee kunnen doen in de samenleving) zijn voor ons belangrijke onderwerpen. Net als het stimuleren van duurzaamheid in de woonomgeving. Met het idee voor een jaarlijkse Duurzaamheidsprijs in Molenlanden hebben wij hieraan bij kunnen dragen.