Reactie op kadernota 2021 van VVD Molenlanden

Ook dit jaar kwam onze fractievoorzitter Bert Snoek met een mooie vergelijking om duidelijk te maken hoe VVD Molenlanden aankijkt tegen de afgelopen periode en de plannen voor 2021. Hij koos een trein om dit toe te lichten. Bij ieder station waar de trein stopte, stond iemand van het college of de organisatie. Indien u benieuwd bent naar de letterlijke tekst van de bijdrage kunt u deze in de bijlage vinden.

Onderstaand staan in het kort de belangrijkste aandachtspunten uit deze bijdrage. Ook wordt toegelicht welke acties wij na deze bijdrage in de meningsvormende avond over de kadernota ondernomen hebben.


Aandachtspunten:

  • Veiligheid: wij willen dat inwoners meer betrokken worden bij de verkeersveiligheid in hun dorp. Daarom hebben wij aangegeven dat wij een motie overwegen voor een digitaal meldpunt voor onveilige verkeerssituaties.
  • Innovatie: wij zijn geen voorstander van windmolens. Wij willen inzetten op innovaties. Daarom gaven wij aan dat wij een motie overwegen voor een revolverend fonds voor leningen aan ondernemers die vanuit innovatie naar het vraagstuk van energie en warmte kijken.
  • Inwonersparticipatie: de dorps- en stadskaarten zullen geactualiseerd worden. Wij hebben aangegeven dat wij vinden dat vooral de grote stille meerderheid van de inwoners hierbij betrokken moet worden.
  • Inrichting van het landschap: wij vroegen ons af of er bij de Regionale Energiestrategie een LandschapsEffectRapportage (LER) gemaakt wordt om te bekijken wat windmolens voor effect hebben op het landschap.
  • Financiën: wat ons betreft komt er geen verhoging van de OZB behalve met de inflatiecorrectie.


Motie digitaal meldpunt verkeer

Na de raadsvergadering namen wij het initiatief voor een motie om een digitaal meldpunt in te stellen voor onveilige verkeerssituaties. Wij vinden namelijk de input van inwoners, die de onveilige verkeerssituaties zelf ervaren, belangrijk. Zowel de CU, PM, SGP als het CDA dienden de motie met ons mee in. Bij de stemming tijdens de besluitvormende avond stemde ook Doe Mee voor de motie. Hierdoor werd de motie raadsbreed aangenomen. Wethouder Quik gaf aan het voornemen te hebben de motie te gaan uitvoeren. Meer informatie over deze motie is te lezen in het bericht Motie digitaal meldpunt voor onveilige verkeerssituaties.


Mee ingediende moties en amendement

Diverse moties dienden wij mee in, omdat wij deze oproepen aan het college wilden ondersteunen. Dit betrof een motie voor een visie op bibliotheken met een evenwichtige verdeling over de dorpen en stad van Molenlanden. Ook ondersteunden wij de motie Dienstverlening Ruimtelijke Ordening op orde, zodat er meer initiatieven en aanvragen tot vergunningen binnen de gestelde termijn afgehandeld zullen worden. Daarnaast steunden wij een motie over betaalbaar wonen, waarin specifiek aandacht was voor jongeren, starters en ouderen. Tevens ondersteunden wij een motie die het college opriep om stappen te zetten met betrekking tot de samenwerking met andere plattelandsgemeenten.

Ook dienden wij een amendement mee in. Dit resulteerde in een wijziging van de tekst in de kadernota. Vrijwilligersorganisaties zullen daardoor uitgesloten worden van de voorgenomen korting van 3% op de subsidies.


Toezeggingen

Op de onderwerpen inwonersparticipatie en inrichting van ons landschap dienen wij geen motie in, maar vroegen wij een toezegging van de wethouders:

  • Van wethouder Lanser kregen wij de toezegging dat zij niet alleen de dorpsoverleggen, maar alle inwoners breed en divers zal betrekken bij het actualiseren van de dorps- en stadskaarten;
  • Wethouder Slob deed ons de toezegging dat bij de toetsing en ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie de effecten op het landschap worden meegenomen. Leefbaarheid zal hierbij een belangrijk punt zijn.

Conclusie

Wij zijn verheugd dat de wethouder Quik aangegeven heeft onze raadsbreed aangenomen motie met betrekking tot het digitale meldpunt voor onveilige verkeerssituaties uit te gaan voeren. Ook zijn wij blij met de toezegging van wethouder Lanser met betrekking tot de inwonersparticipatie bij de dorps- en stadskaarten en met de toezegging van wethouder Slob met betrekking tot het toetsen van de effecten op het landschap van de Regionale Energiestrategie. Hiermee hebben wij op drie voor ons belangrijke gebieden - verkeersveiligheid, inwonersparticipatie en de inrichting van ons landschap - een mooie bijdrage kunnen leveren.