Motie digitaal meldpunt voor onveilige verkeerssituaties

In de kadernota voor 2021 staat dat er in 2020 een Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) opgesteld zal worden. In dat plan zullen de verkeersonveilige punten in Molenlanden in beeld gebracht worden. Samen met de wegenstructuurkaart zal dit medio 2021 leiden tot een voorstel om knelpunten aan te pakken. 


Input voor Strategisch Plan Verkeersveiligheid

De gemeente schrijft in de kadernota 2021 dat er actie nodig is om knelpunten die inwoners ervaren aan te pakken. De gemeente liet op onze vragen weten dat de input voor het SPV komt van verkeersinformatie (ongevallen etc.), kennis van het gebied en kennis over waar verbeteringen mogelijk zijn. Ook worden onderzoeken uit het verleden meegenomen. Er bleek echter geen input bij de inwoners opgehaald te worden. Wethouder Quik lichtte toe dat vooral kinderen van basisscholen betrokken worden bij het beoordelen van verkeersonveilige situaties. Wij vinden verkeersveiligheid echter voor alle leeftijdsgroepen belangrijk.


Inwoners betrekken

Input van inwoners die de verkeersonveilige situaties zelf ervaren, vinden wij waardevol. Daarom willen wij dat hun input gebruikt gaat worden voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, dat in 2021 en 2022 opgesteld wordt. In dat laatste plan wordt het beleid beschreven. Om die redenen wilden wij dat er een digitaal meldpunt voor onveilige verkeerssituaties ingesteld wordt.


Motie

In de motie die wij opstelden, riepen wij het college tot vijf punten op:

  1. Een digitaal meldpunt voor onveilige verkeerssituaties in te stellen op de website van de gemeente Molenlanden;
  2. Inwoners via diverse kanalen te attenderen op dit meldpunt;
  3. Een jaar na het instellen van het meldpunt het gebruik te evalueren en indien nodig het gebruik van het meldpunt te verbeteren;
  4. De input te gebruiken voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan;
  5. De dorpsoverleggen tevens te betrekken bij de totstandkoming van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.


Reactie wethouder

Wethouder Quik kwam na het indienen van de motie met het voorstel om hiervoor het informatiecentrum op de website te benutten. Op die manier scheelt het geld en tijd, waardoor er snel gestart kan worden. Ook gaf hij aan dat hier aandacht aan besteed zou worden via de social media van de gemeente. Tevens zei hij toe dat de input gebruikt zal worden voor de plannen en voor het beleid. Daarnaast gaf hij aan dat de dorpsoverleggen betrokken zullen worden, maar ook zelf met meldingen kunnen komen.


Stemming

De motie is vervolgens ter stemming gebracht in de veronderstelling dat de uitwerking die de wethouder voorstelde in de lijn van de motie is. De CU, PM, SGP en CDA dienden de motie mee in. Bij de stemming steunde Doe Mee de motie ook. Hierdoor werd de motie raadsbreed aangenomen. Hierdoor en dankzij de positieve reactie van wethouder Quik op de motie kunnen de inwoners van Molenlanden op korte termijn hun input geven betreffende verkeerssituaties in Molenlanden, die zij onveilig vinden!