Reactie op inventarisatie voor samenlevingsprogramma

Inventarisatie

Om de wensen voor het samenlevingsprogramma van de gemeente Molenlanden op te halen, zijn diverse methoden gebruikt. Dit werd gedaan door middel van:

  • koffiemomenten in alle kernen met de gebiedswethouders,
  • verdiepingsgesprekken door middel van 100-waard-gesprekken in de dorpen en stad,
  • lopende ontmoetingen middels aansluiting bij bestaande trajecten en initiatieven,
  • themabijeenkomsten, te weten Meetup Jongeren en Voedsel Bewust, 
  • e-participatie door middel van vragenlijsten via TIP Molenlanden.


Doel inventarisatie

Het doel van de inventarisatie is het formuleren van een samenlevingsprogramma voor de gemeente Molenlanden. Dit is een to-do-lijst: een agenda waarin staat wat opgepakt en aangepakt moet worden. De input komt van de inwoners, ondernemers, kennispartners, verkiezingsprogramma's van de lokale partijen, het overdrachtsdocument uit Giessenlanden & Molenwaard en het het coalitieakkoord.

Er wordt benadrukt dat het samenlevingsprogramma een momentopname is, maar geen stilleven. Het ophalen van input zal de komende jaren doorgaan. Op deze manier kan het samenlevingsprogramma bijgestuurd worden, als dat nodig is. 


Reacties op inventarisatie

Tijdens de raadsvergadering hebben alle partijen lof uitgesproken voor de inzet van de ambtenaren tijdens dit proces. Er werd tevens uitgebreid gesproken over de opkomst van inwoners tijdens de 100-waard-gesprekken. Ook onze fractie vindt dat er op dit onderdeel van de inventarisatie wat aan te merken is. Het lagere aantal inwoners in sommige dorpen roept vragen op over de representativiteit van deze gesprekken. Fractievoorzitter Bert Snoek benadrukte dat wij juist erg blij moeten zijn met de mensen die wel geweest zijn.

Blijheid is ook op zijn plaats, omdat de onderwerpen die uit de gehele inventarisatie naar voren zijn gekomen, ons niet verrast hebben en een bevestiging zijn van de ingezette lijnen. Zo zien wij diverse ambities van VVD Molenlanden terug in de uitkomsten van de inventarisatie, zoals vraaggericht bouwen in alle kernen, zorg op maat dichtbij en het betrekken van inwoners bij het oplossen van verkeerssituaties. 


Aandachtspunten van VVD Molenlanden

  1. De jarenlange wens van Schelluinen voor een geluidsscherm op de A15 staat wel op de dorpskaart, maar niet bij "Inspanningen" op de pittige themakaart. Wij hebben verzocht dit nog aan te vullen. 
  2. Tijdens de meetup met de jongeren gaven de jongeren aan alternatieve energie belangrijk te vinden, maar ook te vinden dat het plaatsen van windmolens niet per se een gewenste oplossing is, omdat het niet past in de omgeving en te weinig oplevert. Dit geeft ons aan dat inzetten op meer innovatieve oplossingen gewenst is. Dit is een lijn die wij als VVD al ingezet hadden. Daarom hebben wij dit nog eens expliciet onder de aandacht van de wethouder gebracht.


Zorgenpunten van VVD Molenlanden

  1. In de stukken staat dat onze gemeente denkt over de aankoop van grond voor de realisatie van de gewenste woningbouw. Wij zijn van mening, dat dit van een forse misstap zou zijn als we daartoe zouden overgaan. Met een relatief kleine strategisch aankoop is nog wel in te stemmen, maar absoluut niet meer. Aankopen lijkt sympathiek, maar daarmee overspeel je als gemeente je hand. Het is risicovol, het is anno 2019 geen rol voor de gemeente en men geeft absoluut geen blijk van kennis van de markt te hebben.
  2. Eerder dit jaar gaven wij aan, dat we heel scherp de verwachtingen in het proces rondom het samenlevingsprogramma moesten managen. Toen gaven wij ook al aan, dat er keuzes gemaakt zouden moeten worden en dat dus niet alles uitgevoerd kan worden. Zeker ook gezien het recente bericht, dat er meerkosten zijn bij de Activiteitenzone in Giessenburg, hebben wij een slecht voorgevoel. Wij verwachten dat het een pittige klus zal worden om alle punten van een financiële onderbouwing te voorzien, waarbij ook gekeken moet worden wanneer onderdelen plaats zullen moeten vinden en of de gemeente wel degene is die de bekostiging op zich zou moeten nemen.


Volgende stap

Bij de bespreking van de Kadernota op 4 en 11 juli 2019 zal de inventarisatie voor het samenlevingsprogramma opnieuw aan bod komen in de gemeenteraad.