Column: Win-Win situatie

In 2012 kwam ik na 20 jaar weer in Hoogblokland wonen. Het viel mij op dat in de kern van het dorp behoorlijk was bijgebouwd. Boerderijen die waren opgedeeld in verschillende huizen en op het erf erom heen was nieuwbouw gerealiseerd. Een win-win situatie: woningen erbij en gezichtsbepalende boerderijen opgeknapt.


Een paar jaar later werd bij onze buren een mantelzorgwoning geplaatst. Een apart gezicht als zo’n tijdelijke woning met een hoogwerker wordt neergelaten. Sinds die tijd wonen de ouders bij de kinderen, maar wel in hun eigen huis.  Wanneer een zorgvraag ontstaat, kunnen de buren daar makkelijker helpen.

Voor een mantelzorgwoning heb je meestal geen vergunning nodig, maar voor het eerste voorbeeld wel. Komend jaar wordt de omgevingswet van kracht. Hierdoor moet het gemakkelijker worden een vergunning aan te vragen en krijgt de gemeente meer mogelijkheden om maatwerk te leveren. Dat betekent dat de komende jaren met de inwoners overlegd gaat worden. Bijvoorbeeld welk geluids- en trillingsniveau acceptabel is. Of waar de gemeente juist strenger op geur moet zijn. Dit wordt in een omgevingsplan neergelegd. Zo is duidelijk waar gebouwd kan worden.

 

De gemeente heeft ook invloed op wat gebouwd gaat worden. In de woonvisie is bepaald welke woningen nodig zijn. (Sociale) huur, koop of starterswoningen, appartementen of rijtjes huizen. Met de woningbouwcorporaties zijn afspraken gemaakt over betaalbaarheid en voorraad op basis van de woonvisie. Afgelopen jaar is dat voor de komende 3 jaar gedaan. Vanuit de Haagse politiek wordt de verhuurdersheffing afgeschaft. Dit betekent meer financiële armslag voor de corporaties. Het is natuurlijk van belang te kijken wat dit betekent voor ons in Molenlanden.

 

Ik zal mij de komende raadsperiode namens de VVD sterk maken dat bij het vaststellen van de omgevingsvisie de inwoners actief betrokken worden. 

 

Marieke de Wit