Motie Sport met ambitie tot Sportparel van het Groene Hart

Redenen voor motie Sport

Om diverse redenen dienden wij tijdens de bespreking van de begroting 2020 een motie Sport in. Deze motie werd mede ingediend door Doe Mee Molenlanden en Progressief Molenlanden. 

Uit recente publicaties was gebleken dat het aantal niet-sporters onder volwassenen in de gemeente Molenlanden negatief afstak ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde niet-sporters is 48,7%, in Molenlanden is dat 57,4%. Dit is dus 9% meer inwoners die niet sporten. Aangezien wij geconstateerd hadden dat er in Molenlanden nog geen samenhangend sportbeleid is, vonden wij het nodig om hier een motie voor in te dienen. 


Een impuls aan sporten

Een belangrijke reden om door middel van een motie een impuls te geven aan sporten is dat actief sporten zowel in teamverband als individueel sterk bijdraagt tot het welbevinden van onze inwoners. Tevens heeft het een positieve doorwerking op de gezondheid. Daarnaast draagt sport ons inziens bij aan het sociale leven in onze dorpen en stad dankzij de sportverenigingen. Ook biedt het mogelijkheden om eenzaamheid te voorkomen.


Doel van motie

Met de motie hopen wij een ambitieuze reductie van het percentage niet-sporters in Molenlanden te bereiken. Binnen een periode van drie jaar zien wij bij voorkeur dat dit percentage minimaal tot 45% teruggebracht wordt. Graag zouden wij willen dat Molenlanden, zoals onze fractievoorzitter Bert Snoek zo mooi verwoordde, in december 2023 de Sportparel van het Groene Hart is.


Inhoud motie

In de motie wordt het College opgeroepen tot drie punten:

  1. Te komen tot het opstellen van een samenhangende beleidsnotitie op het gebied van Sport en Gezondheid,
  2. De beleidsnotitie medio 2020 voor te leggen aan de Raad,
  3. Een samenhangend uitvoeringsprogramma vanaf uiterlijk eind 2020 te starten. 


Motie aangenomen

De motie werd mee ingediend door Doe Mee Molenlanden en Progressief Molenlanden. Het CDA steunde deze motie. Doordat de meerderheid van de gemeenteraad voor deze motie stemde, werd deze motie aangenomen.