Reactie op kadernota 2020 van VVD Molenlanden

Onze fractievoorzitter Bert Snoek startte de reactie van VVD ML op de kadernota 2020 met de volgende woorden: "Goud in handen is de titel van de Kadernota. Ik citeer vanuit het voorwoord: ‘Met ons gebied, onze gezamenlijke energie en de aangebrachte focus hebben we goud in handen’. Daar is de VVD het op zich wel mee eens. Maar het vergt wel een edelsmid om van dat goud een mooi sieraad te maken.".


Wat vindt VVD Molenlanden belangrijk?

Punten die aansluiten bij het College:

  • De prioriteit leggen bij de thema’s wonen/leven en verkeer/vervoer,
  • De OZB niet verhogen, behalve met de inflatie. Al ziet VVD ML zelfs liever geen inflatiecorrectie. Goed dat de OZB geen melkkoe wordt! Dit is niet alleen voor huiseigenaren, maar ook voor huurders (indirect) van belang. 


Voorkeuren

  • Wij zetten als VVD ML onverkort in op bouwen in alle kernen: daar waar mogelijk vooral bouwen voor eigen inwoners, nergens een bouwstop afkondigen en vooral in overleg met alle partijen in de markt om de juiste mix qua woningen te krijgen.
  • Als gemeente zelf geen grote lappen grond kopen, grote schuldposities creëren en de grond niet kunnen inzetten voor woningbouw. Dat leidt tot ongewenste risico’s. De gemeente is geen ontwikkelaar.
  • Zorgen voor de veiligheid van onze inwoners in geval van overstromingen als gevolg van de klimaatveranderingen in ons gebied.


Zorgpunten

  • Het dilemma aangaande het ambtelijk apparaat: enerzijds een organisatie die zich na een fusie nog moet zetten en anderzijds een enorme hoeveelheid ambities van de politiek, die zij moet verwerken. Voorkeur van VVD ML is meer geld investeren in de organisatie, zelfs als dat meer kost dan de door het Rijk beschikbaar gestelde fusiekosten.
  • Het huishoudboekje van gemeente Molenlanden is niet op orde. Vooral de wijze waarop de boekhouding is vormgegeven, leidt niet tot een goede meerjarige solvabiliteit (verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen). Hoe kun je nu aan je ambities werken, als dat niet op orde is? Wij vinden dat we met spoed het huishoudboekje op orde moeten brengen. Pas daarna stappen maken naar de inwoners en de verwachtingen goed managen.


Verzoek

Waar wij aandacht voor vragen, is dat we met de nodige spoed moeten komen tot kaders voor ons beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Het kan en mag niet zo zijn dat de gemeenteraad herhaaldelijk in de details schiet en eigenlijk het werk van het College overdoet. Met heldere kaders weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Dan kan de gemeenteraad wat VVD ML betreft zijn procesmatige controlerende taak uitoefenen.


Bezuinigingsvoorstel

Gebruik het gezonde boerenverstand bij het maken van een keuze voor de locatie(s) voor de gemeenteraad en de ambtenaren. Het voorstel van VVD ML is: vergaderen in Bleskensgraaf, de binnendienst aan het bureau in Hoornaar en een praktische oplossing op diverse locaties voor de buitendienst. Dus geen nieuwbouw. Dit is onze eerste voorstel voor een mogelijke bezuiniging!


Aandachtspunt

De Regionale Energie Strategie van Gorinchem en Molenlanden: dankzij veel lopende en ingeplande initiatieven op het gebied van duurzame energie kunnen we de de energiedoelen van 2030 halen. Voor de doelen in 2050 zullen we wel fors moeten doorschakelen. VVD ML zet daarbij in op innovatie en zeker niet op het plaatsen van tientallen grote windmolens in ons gebied. Om meerdere redenen willen wij geen nieuwe kolossale windmolens in ons landschap.


Conclusie van VVD Molenlanden

Onze fractievoorzitter eindigde zijn bijdrage met een boodschap namens VVD Molenlanden:

  1. Investeer in je organisatie,
  2. Zorg dat je huishoudboekje op orde en toekomstbestendig is,
  3. Ga met de uitwerking van het samenlevingsprogramma aan de slag met inachtneming wat de VVD in deze bijdrage naar voren heeft gebracht.

"Dan maken we vanuit het goud een prachtig sieraad!" aldus Bert Snoek.