Vergunning Minkeloos 6 in Noordeloos

Eerdere vergunning vernietigd door rechter

Tijdens de raadsvergadering van 13 december 2018 is er langdurig gesproken over Minkeloos 6 in Noordeloos. Het betreft een vergunningsaanvraag voor een schuur van 225  en het gebruik hiervan voor een kleinschalige meubelmakerij alsook het verwijderen van de aanwezige bijgebouwen. De rechter heeft de verleende vergunning vernietigd in verband met een fout in de procedure. De aanvrager heeft echter na het verkrijgen van de vergunning de schuur gebouwd, wetende dat er een bezwaarprocedure liep. Er staat hierdoor nu een schuur zonder vergunning. De gemeenteraad van Giessenlanden werd gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven. 


VVD voorkeur voor goed overleg 

De VVD gaf aan de voorkeur te hebben, dat de betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan zonder dat er een verklaring van geen bedenkingen afgegeven werd. Bij de nieuwe omgevingsvisie, waarbij uitgegaan wordt van  "ja, mits..." in plaats van "nee, tenzij..." , is een belangrijke voorwaarde, dat er goed overleg is tussen betrokken partijen. Zowel de aanvrager als zijn buurman oud-wethouder Teus van Houwelingen hadden tijdens hun inspraak eerder op de avond aangegeven bereid te zijn met elkaar in gesprek te gaan.


Nut van verklaring van geen bedenkingen

Wethouder Akkerman gaf aan dat het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen belangrijk was. De aanvrager zal het gemeentebestuur vragen om een besluit over zijn vergunningsaanvraag. Het gemeentebestuur kan geen vergunning afgeven als er geen verklaring van geen bedenkingen is. De aanvrager zal hier dan bezwaar tegen maken. Hierdoor wordt er een rechtsprocedure gestart worden vanaf punt nul. Als er een verklaring van geen bedenkingen is, kan de dan lopende vergunningsaanvraag ingevoegd worden in de beroepsprocedure naar aanleiding van de uitspraak van de rechter. Als de betrokken partijen het alsnog eens worden over de vergunningsaanvraag hoeft dit niet plaats te vinden.


Ingestemd, maar hoop op goed overleg

Fractievoorzitter Bram Visser gaf aan dat dit een dossier om meerdere redenen een knoop in de buik van de VVD-fractie is. De VVD stemde in met het voorstel van het college om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, maar deed dit niet van harte. De fractie snapte echter wel dat er een soort achtervangsituatie moet zijn met een gang naar de rechter als uiterste maatregel. Wel sprak Bram Visser de hoop uit, dat er een goed overleg tussen de betrokken partijen zal zijn, waardoor de rechter er niet aan te pas zal hoeven te komen.