VVD-voorstel brengt situatie rond landgoed ‘De Hoeken’ in Hoornaar weer in beweging

Situatie landgoed 'De Hoeken'

Momenteel is de situatie rond het landgoed ‘De Hoeken’ in Hoornaar volgens ons te beschrijven als een impasse. Enerzijds staat de initiatiefnemer met het voorstel van 18 hectare natuurontwikkeling met 12 vrijstaande huizen, anderzijds onder andere de Initiatiefgroep BinnensteBuiten, die voorstelt een natuurgebied te realiseren zonder woningbouw. In mei 2018 heeft de Initiatiefgroep BinnensteBuiten een petitie tegen het plan met 1167 handtekeningen aan de wethouder overhandigd.


Advies gevraagd aan gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering van Giessenlanden op 12 juli 2018 vroeg het college de gemeenteraad een advies te geven over het principebesluit. Het college moet een dergelijk besluit nemen op basis van het verzoek van de initiatiefnemer. Het college heeft eerder gemeld positief te willen reageren op het verzoek.


Idee van VVD

Tijdens de informatieavond van de gemeenteraad op 5 juli 2018 kwam de VVD na het horen van de insprekers met het idee om de initiatiefnemer en de Initiatiefgroep BinnensteBuiten wederom met elkaar in gesprek te laten gaan. De gedachte hiervoor was de omgevingsvisie, die in de gemeente Giessenlanden al als uitgangspunt dient bij het beoordelen van aanvragen. De omgevingsvisie benadert aanvragen vanuit het principe “ja, tenzij...” en stelt tevens dat de omgeving door de initiatiefnemer meegenomen moet worden in het proces.

Tot op heden zijn de initiatiefnemer en de Initiatiefgroep BinnensteBuiten nog niet nader tot elkaar gekomen. Zij staan momenteel lijnrecht tegenover elkaar. De situatie lijkt echter niet onwrikbaar, aangezien beide partijen aangaven bereid te zijn opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. 


Motie

De VVD heeft na de informatieavond gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer en de Initiatiefgroep BinnensteBuiten. Hierna is er de motie opgesteld. Deze motie werd tijdens de raadsvergadering op 12 juli 2018 samen met het CDA, ChristenUnie en PvdA ingediend. 

In deze motie wordt het college opgeroepen een stap verder te gaan in het proces, dat zich nu in een impasse bevindt. Het college werd verzocht opnieuw in overleg te treden met de initiatiefnemer en andere betrokkenen, zoals de omwonenden die zich verenigd hebben in de Initiatiefgroep BinnensteBuiten. Gekeken moet worden welke andere varianten mogelijk zijn. Bij het proces dient een onafhankelijke gespreksleider betrokken te worden. Het idee is dat er op deze manier een kans ligt om tot een breed gedragen plan te komen. 

De motie werd gesteund door de VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA en SGP. Op verzoek van het CDA werd aan de motie toegevoegd, dat er in de tussentijd geen andere vergunningen verleend kunnen worden voor deze locatie.


Tijdsplanning proces

Het college heeft aangegeven direct te willen starten. In de zomervakantie zal er om tafel gegaan worden met de initiatiefnemer en de Initiatiefgroep BinnensteBuiten. Na de zomervakantie zal de raad geïnformeerd worden over het tijdpad. Halverwege oktober 2018 zal er een tussenrapportage komen, mits dit het proces op dat moment niet verstoort. Op 1 december moet het proces afgerond zijn, zodat dit dan opnieuw in de raad besproken kan worden.