VVD zet vraagtekens bij extra regels voor carbid schieten

Zo min mogelijk regels

De VVD is voorstander van zo min mogelijk regels. Bij nieuwe regels wordt dan ook kritisch gekeken of dit echt noodzakelijk is. De vraag, die dan centraal staat, is “wat gaat er mis, als we dit niet regelen?”. 

 

Geen details over overlast

In het raadsvoorstel staan geen details over de overlast, die ervaren wordt. Bram Visser vroeg hier meer informatie over, zoals “welke overlast wordt ervaren?”, “door wie wordt de overlast ervaren?” en “is er sprake van vernielingen of letsel?”. Om de noodzaak van het raadsvoorstel te kunnen bepalen, is dergelijke informatie aangaande de meldingen noodzakelijk.

 

Artikel 2.47 in APV

Vervolgens stelde Bram Visser de vraag of de huidige APV niet voldoende mogelijkheid biedt om op te treden in geval van overlast. Hiermee maakte hij duidelijk waarom de VVD twijfelde aan het nut van de voorgestelde extra regels. Hij verwees hierbij naar artikel 2:47. In lid 1b van dat artikel wordt gesteld, dat het verboden is zich op een openbare plaats op te houden op een wijze, die aan andere gebruikers of aan bewoners van nabij die openbare plaats gelegen woningen onnodig overlast of hinder berokkent. De inhoud van dit artikel deed de vraag rijzen of extra regels wel nodig zijn. 

 

Twijfel over noodzaak en nut niet weggenomen

Portefeuillehouder Dirk van der Borg lichtte toe, dat de klachten naar voren waren gekomen uit de jaarlijkse evaluatie, die na de jaarwisseling gehouden wordt, maar gaf hierover geen inhoudelijke informatie. De reden, dat het college met dit raadsvoorstel was gekomen, was vanwege een verzoek van de politie om regelgeving. Het zou juridisch niet toelaatbaar zijn klachten aangaande carbid schieten op artikel 2:47 te baseren. Hinderlijk gedrag zou iets anders zou zijn dan overlast geven. In artikel 2:47 wordt echter ook gesproken over overlast. Door het ontbreken van gedetailleerde informatie betreffende de noodzaak en het nut van het invoeren van de extra regels aangaande carbid schieten, gaf de VVD aan niet overtuigd te zijn en tegen te zullen stemmen.

 

Amendement SGP

Tot stemmen kwam het echter niet. De SGP diende namelijk een amendement in, waarin gesteld werd, dat indien 31 december op een zondag zou vallen het carbid schieten in dat geval op zaterdag 30 december moest plaatsvinden. Zo zou de zondagsrust gewaarborgd worden. Er volgde een langdurig debat. Voor de VVD was gelijk duidelijk, dat zij tegen dit amendement zouden stemmen, omdat zij niet nog meer regels willen. Op verzoek van het CDA werd het raadsvoorstel teruggetrokken, zodat zij met de SGP in een later stadium met een nieuw amendement kunnen komen. 

 

In de herkansing voor de zomervakantie

Het raadsvoorstel komt voor de zomervakantie opnieuw in de raad. Bram Visser verzocht het college om dan met een betere onderbouwing te komen, zodat ook de VVD-fractie overtuigd kan worden van het nut en de noodzaak om carbid schieten te reguleren. Portefeuillehouder Dirk van den Borg gaf aan dat het voorstel ongewijzigd wordt geagendeerd. Inmiddels heeft de VVD-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college. De beantwoording daarvan wordt meegenomen bij de beraadslagingen.